Obsah

Zpět

Přehled realizovaných projektů

Realizovaný projekt Svazku obcí Mikroregionu Prostějov venkov:

 • Propagační materiály Mikroregionu Prostějov venkov (r. 2006, rozpočet 657 tis. Kč)
   

Realizované projekty v obci Bedihošť:

 • rekonstrukce fotbalového stadionu a oprava šaten včetně zázemí (vlastní zdroje)
 • výstavba splaškové oddělené kanalizace, kolaudace léto 2003 (náklady celkem 29,979 tis. Kč, z toho 11,992 tis. Kč  bezúročný úvěr z ČMZRV, 10,493 tis. Kč dotace z Min. financí, 7,494 tis. Kč vlastní zdroje)
 • rekonstrukce ZŠ - jídelny, sociálního zařízení, šaten tělocvičny a nového víceúčelového areálu včetně nového skleníku v roce 2004 (dotace ze státního rozpočtu – program školství)
 • výstavba ÚSES v kat. území Bedihošť r. 2000 – 2004, 4.etapy rozsahu plochy 31,5 ha nákladem 27,000 tis. Kč (podílem zdrojů Min. zemědělství, SFŽP – Agentura ochrany přírody, SAPARD (2003 – 2004), včetně zdrojů vlastních
 • výstavba inž. sítí NN, NTL, VO, splaškové kanalizace v ul. L. Svobody
 • rekonstrukce I. etapy sociálního zázemí v MŠ v roce 2006 (vlastní zdroje 1,600 tis. Kč)
 • výstavba zpomalovacího ostrůvku před obcí spolu s Olomouckým kraje nákladem přes 1,500 tis. Kč, vlastní zdroje 220 tis. Kč
 • výsadba 1. etapy obnovy zeleně v obci v roce 2004 (vlastní zdroje 230 tis. Kč)
 • rekonstrukce kaple sv. Václava (příspěvek z Programu obnovy venkova 200 tis., z vlastních zdrojů 470 tis. Kč)
 • výstavba cyklistické stezky v rámci Mikroregionu Prostějov – Bedihošť v roce 2005 nákladem 9,200 tis. Kč a cykl. stezky Bedihošť – Hrubčice a Bedihošť – Čehovice v roce 2006 nákladem 13,700 tis. Kč (SFDI, Olomoucký kraj, obce mikroregionu)
   

Realizované projekty v obci Bystročice:

 • Rekultivace skládky (r. 2000)
 • Rekonstrukce ZŠ Bystročice (r.2001)
 • Vybudování rybníku Žerůvky (r. 2003)
 • Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ (r. 2005)
 • Vybudování skyte a in-line hřiště (r. 2005)
 • Rekonstrukce areálu sokolovny I. Etapa (r. 2006)
 • Vybudování dětského hřiště (r. 2006)
 • Obnova místních kulturních památek (r. 2004,2005, 2006)
   

Realizované projekty v obci Čehovice:

 • výstavba zpevněných cest, 4.798.282,- Kč, dotace 100%
 • Biokoridor – biocentrum rozloha 22 ha (hodnota díla 8,5 mil. Kč, 100% dotace z programu SAPARD)
 • Kořenová ČOV (hodnota díla 12,5 mil. Kč, 48% dotace z SFŽP
 • Budování inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů (hodnota díla 2,5 mil. Kč, 250 000 Kč dotace z fondu pro obnovu vesnic)
   

Realizovaný projekt v obci Dětkovice:

 • odbahnění obecního rybníku v celkové částce 2.743.000,- Kč, dotace ze SFŽP 2.013.000,- Kč
 • Realizované projekty v obci Hrubčice:
 • Výstavba kanalizace a ČOV (18 mil. Kč,SFŽP, dotace 7 mil.Kč, 8 mil.Kč vlastní zdroje, 3 mil. Kč úvěr)
 • Výsadba 3 biokoridorů (450 tis. Kč, MŽP, dotace 380 tis. Kč, 70 tis. Kč vlastní zdroje)
   

Realizované projekty v obci Kralice na Hané:

 • rekonstrukce náměstí, 2004, 15,5 mil. Kč (50 % obec, 50% Krajský úřad Olomouc)
 • infrastruktura pro 22 RD v lokalitě Močidla, ukončení 2005, 8 mil. Kč z vlastních zdrojů
 • oprava bytového domu, fasáda, 2005 – 2006, celková cena 2,8 mil. Kč z vlastních zdrojů
 • plynofikace Kraličky, 2006, 2,5 mil. Kč z vlastních zdrojů
 • rekonstrukce ZŠ, MŠ a jídelny, 2005 - 2006, celková cena 10 mil. Kč, 7,5 mil. Kč dotace MF ČR
   

Realizované projekty v obci Skalka:

 • propagační materiály Lázní Skalka (r. 2005, rozpočet 695 tis. Kč)
 • modernizace zázemí Lázní Skalka (r. 2005 - 2006, rozpočet 3 mil. Kč)
   

Realizované projekty v obci Vrbátky:

 • výstavba splaškové kanalizace a ČOV (51 mil. Kč, /SFŽP Praha dotace 29 mil. Kč/, II. etapa 3550 tis. Kč, dotace 2440 tis. Kč)
 • rekonstrukce státní komunikace Vrbátky (10 144 tis. Kč, prostředky obce 5 072 tis. Kč)
 • rekonstrukce státní komunikace Dubany (4 255 tis. Kč, prostředky obce 1276 tis. Kč)
 • rekonstrukce místních komunikací Vrbátky k cukrovaru a ke hřišti (2 759 tis. Kč + 1 200 tis. Kč)
 • rekonstrukce místní komunikace Dubany "Trávník" (1 676 tis. Kč)
 • chodníky Vrbátky (693 tis. Kč)
 • restaurování plastiky Jana Nepomuckého (dotace KÚ OL 165 tis. Kč, celkem 374 tis. Kč)
   

Realizované projekty v obci Výšovice:

 • Veřejný Internet, SROP, opatření 2.2. Rozvoj informačních a komunikačních technologií
 • Projekt HANDICAP realizovaný ve spolupráci se Speciální školou o.p.s Prostějov (klub zdraví, senior klub, 28 bytů, knihovna, rehabilitace, ordinace praktického lékaře a zubaře, restaurace)
 • Rekonstrukce Zámeckého parku – 1. etapa
   

Ing. Josef Zatloukal, soukromý zemědělec:
Pořízení samojízdného postřikovače s využitím podpory  z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Byla získána podpora ve výší 33% uznatelných nákladů, rozpočet 3,9 mil. Kč, realizace 2005.