Obsah

Aktuální výzvy PRV zde.

Aktuální výzvy IROP zde.

Aktuální výzvy OPŽP zde.

Aktuality k šablonám II (výzva 63) zde.

Aktuality k šablonám (výzva 22 OPVVV) zde.

 

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0008394

Název: PROVOZNÍ A ANIMAČNÍ ČINNOSTI MAS PROSTĚJOV VENKOV.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Projekt je zaměřen na posílení  kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností  MAS. V rámci projektu proběhne příprava a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Prostějov venkov o.p.s. pro programové období 2014 - 2020. Projekt je zaměřen na přípravné podpůrné činnosti MAS, provozní činnosti MAS a animaci strategie CLLD MAS, škol a školských zařízení v OP VVV.

 

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002872

Název: Provozní a animační činnosti MAS Prostějov venkov

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

Projekt je zaměřen na posílení  kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností  MAS. V rámci projektu proběhne příprava a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Prostějov venkov o.p.s. pro programové období 2014 - 2020. Projekt je zaměřen na přípravné podpůrné činnosti MAS, provozní činnosti MAS a animaci strategie CLLD MAS, škol a školských zařízení v OP VVV.

 

Číslo projektu: CLLD_15_01_207

Název: SCLLD 2016 - Strategie komunitně vedeného rozvoje 2014-2020+

MAS Prostějov venkov o.p.s. podala 24.12.2015 žádost o realizaci SCLLD.

Na projekt poskytována finanční podpora z EU.

 SCLLD je strategický dokument pro období 2014 – 2020+, který má za úkol definovat pravidla pro posílení rozvoje území MAS. Strategie vychází ze schválených operačních programů ČR v novém programovém období EU. Cílem tohoto dokumentu je na základě místního rozvojového potenciálu ustanovit prioritní rozvojové okruhy do roku 2020 a to především za účelem udržení a posílení potenciálu území MAS a vytvoření kvalitních podmínek pro život svých obyvatel.
Strategie vychází ze záměrů dlouhodobě udržitelného rozvoje a je součástí komunitně vedeného místního rozvoje.  Strategie propojuje jednotlivé aktéry v území, jejich záměry a dostupné zdroje pro jejich realizaci. Cílem je s pomocí zachování všech principů metody komunitně vedeného místního rozvoje vytvořit funkční plán pro úspěšnou realizaci rozvojových aktivit ve vazbě na maximálně možné čerpání dostupných zdrojů. Snahou je zapojení co možná nejširšího okruhu místních subjektů, zainteresovaných stran, reprezentantů různých zájmových skupin a sektorů v území do přípravy i realizace rozvojových aktivit a tím posílit místní partnerství, které je jedním ze základních předpokladů pro naplňování strategie ze strany místních aktérů. Cílem je zvýšit kapacitu místního partnerství a vytvořit základ pro nové náměty a motor pro další rozvoj území.

 

Dokument strategie SCLLD naleznete zde.

Logolink IROP