Obsah

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (v textu dále Program nebo OP VVV) je přispět ke strukturálnímu posunu České republiky směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti.

Celý text OP VVV najdete zde.

Prioritní osa 1 (PO 1): Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

PO 1 je zaměřena na vytvoření podmínek pro dosažení vysoké úrovně výzkumu v ČR v mezinárodním měřítku, rozvoj spolupráce ve výzkumu, zkvalitnění infrastrukturních podmínek pro přípravu budoucích výzkumníků, vytvoření prostředí pro kvalitní řízení výzkumu a zvýšení přínosů výzkumu pro společnost.

Investiční priorita 1 (IP 1) prioritní osy 1: Posilování výzkumné a inovační infrastruktury a kapacit pro rozvoj vynikající úrovně výzkumu a inovací a podpora odborných středisek, zejména těch, jež jsou předmětem celoevropského zájmu

Specifický cíl 1 (SC 1): Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků.

SC 1 se zaměřuje na dosažení excelence ve výzkumu prostřednictvím větší koncentrace finančních a lidských zdrojů do oblastí výzkumu, ve kterých existují v ČR předpoklady pro realizaci mezinárodně konkurenceschopného výzkumu a kde má ČR, v souladu s RIS3, potenciál přispět k řešení globálních socio-ekonomických výzev.

Specifický cíl 2 (SC 2): Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou

SC 2 je zaměřen na posílení kapacit pro strategickou spolupráci veřejného a soukromého sektoru při přípravě a realizaci orientovaného výzkumu s širokým potenciálem uplatnění při řešení dlouhodobých společenských potřeb v souladu s RIS3. Posílení kapacit se soustředí na takový výzkum, který vychází ze strategických potřeb trhu, ale je vzhledem k aplikovatelnosti výsledků v dlouhodobém horizontu neatraktivní pro soukromé investice. Součástí spolupráce je i posilování kapacit, jež jsou pro spolupráci klíčové.

Specifický cíl 3 (SC 3): Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely

SC 3 je zaměřen na vytvoření kvalitních infrastrukturních podmínek pro přípravu nové generace výzkumných pracovníků. Podporovány budou investice do infrastruktury pro výzkumně zaměřené studijní programy.

Specifický cíl 4 (SC 4): Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni

SC 4 je zaměřen na zefektivnění řízení výzkumu na národní úrovni a vytvoření motivujícího prostředí pro realizaci kvalitnějších výsledků.

Prioritní osa 2 (PO 2): Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Cíle zde budou naplňovány prostřednictvím provázání činností VŠ s praxí, posilováním mezinárodního prostředí a spolupráce na VŠ. V PO 2 budou podporována opatření směřující k lepší kvalitě a výsledkům vysokoškolských institucí. Na zvýšení kvality budou zaměřena opatření na zvýšení relevance vysokoškolského studia pro trh práce a potřeby společnosti. PO 2 je také zaměřena na rozvoj lidských zdrojů v oblasti vědy a výzkumu a s tím spojené zlepšení podmínek pro výuku propojenou s výzkumem.

Prioritní osa 3 (PO 3): Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Oblast regionálního školství se zaměří na vzdělávání na všech jeho stupních s cílem podpořit potenciál každého jednotlivého dítěte a žáka rozvíjet své kompetence během celého života. Dále na rozvoj klíčových kompetencí: komunikace v mateřském jazyce, komunikace v cizích jazycích, matematická gramotnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, schopnost práce s digitálními technologiemi, schopnost učit se, sociální a občanské schopnosti, smysl pro iniciativu a podnikavost, kulturní povědomí a vyjádření a na zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy s důrazem na zvýšení jejich relevance k dlouhodobým potřebám absolventů, trhu práce a společnosti.

Investiční priorita 1 (IP 1) prioritní osy 3: Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy

Specifický cíl 1 (SC 1): Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ

Cílem je zvýšit kvalitu a inkluzivitu předškolního vzdělávání, spolupráci MŠ a prvního stupně ZŠ a usnadnit přechod dětí na ZŠ. Kvalitu předškolního vzdělávání zásadně ovlivňuje kvalita předškolního pedagoga. SC 1 se proto zaměřuje na profesní podporu pedagogů, prohloubení či rozšíření kvalifikace pedagogických pracovník a zlepšení kompetencí dalších vzdělavatelů, kteří realizují vzdělávání předškolních dětí podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Specifický cíl 2 (SC 2): Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích

Cílem je prostřednictvím individuálních forem podpory, vzájemného učení a dalšího vzdělávání pedagogů dosáhnout stavu, kdy jsou pedagogové schopni vzdělávat každého žáka ZŠ a SŠ k co nejlepšímu využití jeho vlastního potenciálu k rozvoji kompetencí důležitých jak pro život osobní a společenský, tak i pro trh práce. Motivaci žáků a relevanci vzdělávání bude podporovat i propojení školního a mimoškolního vzdělávání.

Specifický cíl 3 (SC 3): Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání

Cílem je na všech úrovních vzdělávacího systému zkvalitnit strategický přístup k vedení, sdílet představu o kvalitě ve vzdělávání a budovat kulturu hodnocení výsledků vzdělávání. U aktérů dojde ke zvýšení kompetencí v oblasti vedení, monitorování a vyhodnocování výsledků z hlediska sledovaných cílů, včetně podpory rovných příležitostí. K realizaci změny je nutné výrazně zlepšit informovanost odborné veřejnosti a rodičů.

Specifický cíl 4 (SC 4): Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků

Cílem je zvýšení kvality přípravy pedagogických pracovníků a usnadnění jejich adaptačního období ve spolupráci se školami jako zaměstnavateli.

Specifický cíl 5 (SC 5): Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Cílem je podpořit motivaci dětí, žáků a studentů ke studiu technických a přírodovědných oborů, zlepšit odborné a podnikatelské kompetence absolventů a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Doprovodným cílem je zlepšit podmínky pro vzdělávání dospělých na školách a zvýšení přínosu tohoto vzdělávání pro jejich uplatnitelnost.

Investiční priorita 2 (IP 2) prioritní osy 3: Boj proti všem formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí

Specifický cíl 1: Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání

Cílem je podpora individuálního přístupu k dětem a žákům prostřednictvím rozvoje kompetencí pedagogických pracovníků rozpoznat potřeby a potenciál každého dítěte nebo žáka a realizovat podpůrná opatření k jeho rozvoji a transformace systému pedagogicko-psychologického poradenství tak, aby byl zajištěn jednotný přístup k těmto službám v rámci ČR a došlo k posílení spolupráce poradenských zařízení se všemi relevantními partnery.

Investiční priorita 3 (IP 3) prioritní osy 3: Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin, jako jsou Romové

Specifický cíl 1 (SC 1): Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Cílem je zkvalitnění vzdělávání zejména v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami a řešení specifických situací v inkluzivním vzdělávání romských dětí a žáků a ostatních dětí a žáků, kteří čelí podobným překážkám ve vzdělávání v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu.

Prioritní osa 4 (PO 4): Technická pomoc

Specifický cíl 1: Zajištění efektivní administrace

Specifický cíl 2: Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity