Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Prostějov venkov o.p.s.
ObecKralice na Hané
rozšířené vyhledávání
fixed image

Nečastější dotazy a chyby v projektech

1.  Kdy můžeme začít realizovat projekt? - Projekt musí být zaregistrován na Státním zemědělském intervenčním fondu. K zaregistrování doručí projekty po výběru v místní akční skupině pracovník MAS.

2.   Může obec obnovit střechu na obchodu ve fichi 4? - Ano. Dle vyjádření pana Hraly z CP SZIF Praha se podmínka č. 1 ze str 80 vztahuje na projekty nezakládající veřejnou podporu. Prodejna smíšeného zboží, stabilní stánky a pošta jsou "projekty", které svou podstatou naplňují znaky veřejné podpory, musí být v režimu de minimis. Tzn. podmínka ze strana 80. se na projekty zakládající veřejnou podporu nevztahuje.

3.  Jaký podnikatel může žádat do fiche 7? - fiche je určena pro Fyzické  právnické odsoby i bez historie velikosti mikropodniků, a to nejméně odedne podání žádosti do podpisu Dohody dohody o poskytnutí dotace na SZIF. Mikropodnik je definován jako podnik, který zaměstnává méně než 10 zaměstnanců ajeho roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesáhne 2 miliony euro. Žadatel nesmí být zemědělský podnikatel. Činnost žadatele musí spadat do vyjmenovaných činností v pravidlech členěných dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).

4. Co je to diverzifikace činností nezemědělské povahy? - Je to rozvoj nezemědělských podnikatelských aktivit u zemedlkých subjektů - dříve přidružená výroba.

5. Na co mohu žádat v diverzifikaci činnost nezemědělské povahy? -  Žadatel musí  v zemědělstí podnikatelé min. 2 roky a zemědělská činnost musí převažovat.   Činnosti jsou vymenovány v pravidlech a označeny dle klasifikace ekonomických činností CZ - NACE.

Obecně jde o oblasti: Ostatní těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Stavebnictví, Velkoobchod a maloobchod - oprvy motorových vozidel mimo oddíl 46 a třídu 45.31, opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu  domácnost, poskytování ostatních osobních služeb.

V "de minimis" pak i následující činnosti: Ostatní osobní pozemní doprava, silniční nákladní doprava, vnitrozemská osobní vodní doprava, skladování, informační a komunikační činnost, administrativní a podpůrné činnosti, provozování sportovních zařízení, fitness centra. Další omezení viz. pravidla.

6. Co je "de minimis" - Obecně projekty dělíme na zakládající veřejnou podporu a nezakládající

Nezakládající veřejnou podporu - jsou prospěšné široké veřejnosti a nenaplňují znaky veřené podpory (níže), silnice, chodníky, veřejná prostranství a zeleň, sportoviště volně přístupná infrastruktura v oblasti kultury, budovy proveřejno správu a hasičské zbrojnice.

  • Relizací projektu nedojde k narušení hospodářské soutěže
  • Nezvýhodňuje určité podniky nebo odvětví výroby
  • Neovlivní chod mezi členskými státy
  • Podpoa je poskytnutá z veřejných prstředků

Zakládající veřejnou podporu - projekty, ve kterých žadatel bez ohledu na právní formu vyvíjí ekonomickou aktivitu = nabízení služeb či zboží na trh. Tyto projekty naše MAS podporuje formou "de minimis" - kdy celková výše podpory poskytnutá jenomu subjektu  nesmí v kterémkoli tříletém období přesáhnout  částku 200 000 EUR (v silniční dopravě 100 000 Kč).

7. Kde naleznu formuláře žádosti o dotaci - od 13 kola PRV se generují pro každou místní akční skupinu specifické formuláře, které naleznete pouze na těchto našich stránkách v kolonce Leader - Žádost o proplacení.

8. Kde naleznu formuláře pro změnová hlášení a žádost o proplacení - Hlášení o změnách má nový formulář platný od 1.8.2012, který naleznete v kolonce Leader - Žádost o proplacení. Jak už název kolonky napovídá naleznete v ní i  formulář Žádost o proplacení odlišnou pro každé kolo PRV a formulář Soupiska účetních dokladů.

9. Musí být sportovní zařízení budována ve vazbě na stávající ubytovací zařízení? V rámci rekonstrukci hřiště a rekonstrukci místnosti na půjčovnu sportovních potřeb. Oba záměry nejsou navázány na ubytovací kapacity.

Jelikož účelem opatření III.1.3.2. je ubytování a (nebo) sport, lze předložit žádost, kde samostatným předmětem projektu bude pouze sportovní zařízení. Záměr žadatele (hřiště, půjčovna) je přijatelný.

10. III.1.3.2. ubytování a (nebo) sport jedná se opět o striktně investiční opatření? Pokud si ubytovatel pořídí např. 10 postelí - nepůjde o investice, protože náklady nepřesáhnou 40 000 Kč. Obdobný problém budeme mít s propagací, kdy letáky a inzerce v místních novinách nebudeme moct proúčtovat jako investici.

Záleží na zvoleném způsobu režimu- pokud se bude jednat o projekty podpořené na základě obecného nařízení o blokových podmínkách (režim C), musí se jednat o investiční výdaje a nelze uplatnit propagaci (kód 955). U ostatních režimů (A,B) lze účtovat i neinvestice.

11. Žadatel bude v opatření III.1.3.2. ubytování a (nebo) sport kompletně renovovat společné sprchy v kempu. Chtějí zavést inovaci - strojek, který po vhození např. 10 Kč mince pustí vodu na určitý čas. Bude tento systém uznatelný?

Ano, strojek, který po vhození mince pustí vodu na určitý čas je součástí sociálního zázemí.

12. Nejčastější chybou při fakturaci je opomenutí kódu PRV a stavební práce nemají kód dle ceníku stavebních prací RTS Brno a.s.. Ceny dle ceníku RTS Brno a.s jsou nejvyšší možné uznatelné. Pokud v rozpočtu překročíte tytto částky SZIF provede korekce, popřípadě vystaví sankce.

13. Nejčastější chybou při vyúčtování dotace je opomenutí vést dotaci v účetnictví odděleně (analyticky, nebo střediskově). Obce dotaci nepřidělí ORG a vlastní dotaci nerozúčtují za použití účelových znaků.

14. Limity III.1.3.2. ubytování a sport - spodní hranice ubytovací kapacity již není pravidly stanovena a horní hranice zůstává 60 lůžek bez přitstýlek. Počet pokojů není pravidly stanoven.

Budova sloužící ubytování, musí splňovat podmínky vyhlášky 501/2006 Sb. V § 2  se dočtete, že se nesmí jednat o stavbu skolaudovanou pro bydlení jako bytový  a rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci. V § 2 bod c) nabízí výčet vhodných staveb.  Mezině spadá hotel, motel, penzion a osotatní ubytovací zařízení. Způsob využití stávající stavby doložíte Oznámením o užívání stavby (souhlas), souhlasem se změnou užívání stavby, dokladem o zkušebním provozu, kolaudačním rozhodnutím, nebo kolaudačním souhlasem. Pokud se nedochovalo, pak vyjádřením stavebního úřadu k účelu stavby.

15. Instalace herních prvků - herní prvky, mobiliář a další vybavení pořizované v rámci dotací, které je se zemí spojeno zabetonovanými patkami bývá chybně fakturováno jako dodávky a služby. Právě toto zabetonování spadá pod stavební práce a musí být vyfakturováno dle ceníku RTS Brno, a.s.

Loga PRV 2007 - 2013

Publicita