Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Prostějov venkov o.p.s.
ObecKralice na Hané
rozšířené vyhledávání
fixed image

Opatření rozčleněná podle os a priorit Programu

FICHE 1:  Modernizace zemědělských podniků

FICHE 1: Modernizace zemědělských podniků je v souladu s Osou I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013. Tato FICHE bude realizována prostřednictvím následujících opatření:

Opatření 1.  Modernizace zemědělských podniků

Charakteristika opatření: Podpora je zaměřena na investice, které zlepšují celkovou výkonnost zemědělského podniku za účelem zvýšení jeho konkurenceschopnosti.
Doba pro zachování účelu podpory činí 5 let.

Cíle opatření: Zlepšení ekonomické výkonnosti podniků prostřednictvím lepšího využití produkčních faktorů.
Využívání tržních příležitostí díky inovacím.
Restrukturalizace a rozvoj technického potenciálu a podpora inovačních procesů.
Zvýšení konkurenceschopnosti.

Způsobilé výdaje

Podporu lze poskytnout na:

 • investice do techniky a technologií pro živočišnou výrobu – podpora se týká chovu skotu, prasat, koní a drůbeže,
 • investice do techniky a technologií pro rostlinnou výrobu, včetně pořízení a obnovy závlahových zařízení,
 • stavební a technologické investice do zpracování a využití záměrně pěstované i zbytkové a odpadní biomasy pro energetické a materiálové účely, včetně nezbytných manipulačních ploch,
 • investice do techniky pro tvorbu a údržbu krajiny

Forma a výše podpory: Dotace bude poskytnuta formou příspěvku na vynaložené způsobilé výdaje, a to maximálně do výše:

 • 60 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci v oblastech Natury 2000 nebo znevýhodněných oblastech
 • 50 % způsobilých výdajů na investice pořízené ostatními zemědělci v oblastech Natury 2000 nebo znevýhodněných oblastech
 • 50 % způsobilých výdajů na investice pořízené mladými zemědělci v jiných oblastech, než oblastech Natury 2000 nebo znevýhodněných oblastech
 • 40 % způsobilých výdajů pořízené ostatními zemědělci v jiných oblastech, než oblastech Natury 2000 nebo znevýhodněných oblastech
 • Příspěvek EU činí 75 % veřejných zdrojů. Příspěvek ČR činí 25 % veřejných zdrojů.

Částka způsobilých výdajů na jeden projekt činí od 100 tis. Kč do 2 mil. Kč.
Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory činí 2,5 mil. Kč za období 2007 – 2013.

FICHE 2:  Podpora nezemědělského podnikání

FICHE 2: Tvorba pracovních příležitostí je v souladu s Osou III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013. Tato FICHE bude realizována prostřednictvím následujícího opatření:

Charakteristika opatření: Podpora je zaměřená na diverzifikaci činností podnikatelských subjektů směrem k nezemědělským činnostem, pro zahájení a rozvoj aktivit v oblasti nezemědělské výroby, využití obnovitelných zdrojů energie, přednostně s využitím existujících budov a ploch a vytváření nových pracovních míst a prosazování inovačních přístupů.

Cíle opatření: Různorodost zemědělských aktivit ve směru nezemědělské produkce, rozvoj nezemědělské produkce a podpora zaměstnanosti
Různorodost venkovské ekonomiky
Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace ekonomických aktivit

Způsobilé výdaje

 • Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), případně nová výstavba budov, ploch za účelem diverzifikace zemědělských aktivit, upřednostňovat využití stávajících budov a ploch,
 • nákup strojů, technologie, zařízení provozoven a dílen, PC, softwaru,
 • výstavba decentralizovaných zařízení pro využití obnovitelných zdrojů paliv a energie (biomasy nebo bioplynu) – pro vytápění nebo výrobu elektrické energie; kotelny, rozvody tepla či energie, bioplynové stanice (homogenizační jímka, reaktor, zásobník bioplynu, uskladňovací nádrž, kogenerační jednotka, tepelný výměník atd.)

Forma a výše podpory: Přímá nenávratná dotace. Maximální výše podpory činí 50 % celkových způsobilých nákladů. Částka způsobilých výdajů na jeden projekt činí od 100 tis. Kč do 3 mil. Kč.
Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory činí 4 mil. Kč za období 2007 – 2013.
Míra podpory: EU 75 %, národní veřejné zdroje 25 %.

FICHE 3: Podmínky růstu a kvalita života na venkově

FICHE 3: Podmínky růstu a kvalita života na venkově je v souladu s Osou III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013. Tato FICHE bude realizována prostřednictvím následujících opatření:

Charakteristika podopatření: Jedná se o řešení základní infrastruktury v obcích, využití obnovitelných zdrojů paliv a energie, řešení odpadového hospodářství, budování a obnovy místních komunikací v malém rozsahu, podpora zlepšení atraktivity vesnic. Obnova a rozvoj vesnic závisí na vědomí sounáležitosti místních obyvatel s místním prostředím. Proto je potřeba podporovat aktivity místních společenských, kulturních, zájmových a sportovních spolků, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy.

Vymezení podporovaných území: Projekt je realizován na území MAS Regionu Prostějov venkov

Způsobilé výdaje

 • Stavební obnova (rekonstrukce, modernizace, statické zabezpečení), budov, ploch (brownfileds do 2 ha), případně nová výstavba, a dále obnova návsí a ulic, chodníků, zastávek, osvětlení, oplocení, hřišť a sportovišť, laviček, mobiliáře,
 • nákup budov, strojů, technologie, zařízení, vybavení, počítačů, software,
 • výstavba decentralizovaných komunálních zařízení pro inovační využití obnovitelných zdrojů paliv a energie (biomasy nebo bioplynu) – pro vytápění obce nebo výrobu elektrické energie; kotelny, rozvody tepla či energie, bioplynové stanice (homogenizační jímka, reaktor, zásobník bioplynu, uskladňovací nádrž, kogenerační jednotka, tepelný výměník, atd.),
 • výstavba zařízení odpadového hospodářství (třídění a recyklace odpadu, kompostišť pro biologický odpad a materiál ze skrývek zemin), včetně nákupu technologických zařízení do hodnoty 10 mil. Kč a návaznosti na výrobu bioplynu,
 • budování a obnova místních komunikací, obnova pro vodu propustných komunikací (s propustným ložem a propustným podložím), včetně příkopů a doprovodné zeleně,
 • nákup a výsadba veřejné zeleně, parkové úpravy v obci a okolí, nákup nezbytné techniky pro údržbu zeleně,
 • revitalizace drobných vodních toků a ploch v obci, (např. ve formě odstranění zatrubnění /zahloubení/, tvrdých nepropustných a prefabrikovaných povrchů a dalších nevhodných technických prvků, odtěžení sedimentů),
 • zpracování územně plánovací dokumentace obce (územní plán, regulační plán),
 • investice na společenské, spolkové (hasiči, rybáři, zahrádkáři, myslivci apod.), sportovní, environmentální, kulturní a církevní aktivity (popř. také propagace činnosti, vydávání publikací apod.)

Forma a výše podpory

Přímá nenávratná dotace.
Maximální výše podpory činí 90 % pro církve a neziskové organizace, společnosti vlastněné z více než 50 % obcemi, 100 % obce a sdružení obcí.
Částka způsobilých výdajů na jeden projekt činí od 100 tis. Kč do 3 mil. Kč.
Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory činí 4 mil. Kč za období 2007 – 2013.
Míra podpory EU 75 %, národní veřejné zdroje 25 %

Loga PRV 2007 - 2013

Publicita