Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Prostějov venkov o.p.s.
ObecKralice na Hané
rozšířené vyhledávání
fixed image

MAP

Projekt „Místní akční plán školství v SO ORP Prostějov“ (MAP) (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000044)

 Logolink OP VVV

V projektu se  bude jednat o důležité partnerství všech škol v daném území, jehož součástí budou pravidelná setkávání zástupců škol, jejich zřizovatelů a dalších aktérů a hlavním výstupem bude akční plán. Tento plán bude poskytovatelům dotací z nových operačních programů (OP VVV a IROP) sloužit jako vodítko pro zaměření poskytovaných finančních prostředků a vyhlašování výzev. V případě investičních dotačních titulů (IROP) bude zařazení školy, resp. jejího požadavku do MAP podmínkou pro přiznání dotace.

Vedlejším cílem procesu místního akčního plánování je podpora sběru informací pro přípravu územně zaměřených výzev v OP VVV, výzev ve specifickém cíli 2.4 IROP. Sběr informací bude prováděn ze strany řídicího orgánu OP VVV na základě výsledků centralizovaného dotazníku pro analytickou část a na základě výstupů plánů, které budou zasílány ve zprávách o realizaci z projektů.

Úkolem je naplnění územní dimenze v OP VVV a IROP a realizace aktivit, které budou základem pro naplňování Specifických doporučení Rady EU pro ČR v těchto oblastech:

 • zkvalitnění řízení ve vzdělávání,
 • zvýšení kvality vzdělávání,
 • Dlouhodobé plánování jako hlavní prvek řízení škol

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb.

Tato spolupráce povede k:

 • systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol,
 • sdílenému porozumění cíle orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání,
 • podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoji potenciálu každého žáka,
 • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole,
 • zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.

Místní akční plán stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě místní  potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami z území (evidence besed). Je zpracováván ve spolupráci s partnery v území.

Očekávané výstupy MAP:

Očekávaným výstupem místního akčního plánu je dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategicky rámec MAP do roku 2023 a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách.

Každý místní akční plán rozvoje vzdělávání bude ve výsledku obsahovat všechna tři povinná opatření:

 • Opatření  1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
 • Opatření 2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
 • Opatření 3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohro-žených školním neúspěchem

Publicita