Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Prostějov venkov o.p.s.
ObecKralice na Hané
rozšířené vyhledávání
fixed image

P. rámec PRV 2014 - 2020

Programový rámec PRV

Vychází z pravidel Programu rozvoje venkova. Metoda CLLD bude využita k naplňování priority 6 „Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech“.

Nastavení rámce je omezeno předpokládanou alokací na projekty konečných žadatelů ve výši 394 633 EUR, tj. 10 674 000 Kč 19.2.1 tj. projekty konečných žadatelů a na projekty spolupráce MAS 19.3.1 ve výši 18 829 Eur tj. 509 286 Kč. Alokace byla nastavena Ministerstvem zemědělství na základě parametrů počet obyvatel 19 378 a rozloha území MAS 180,892 km2.

Programový rámec je tvořen 3 fichemi, přičemž jedna je určena pro projekty spolupráce místních akčních skupin.

Programový rámec bude členěn:

 • Fiche Z1 Investice do zemědělských podniků (5 337 tis. Kč);
 • Fiche Z2 Investice do nezemědělských činností (5 337 tis. Kč);
 • Fiche Z3 Projekty spolupráce MAS (509 286 Kč).

Programový rámec PRV

Programový rámec PRV v rámci SCLLD Prostějov venkov o.p.s. se řídí aktuálními pravidly PRV:

 • opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER
 • operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

Žadatelé naleznou aktuální znění pravidel na: https://www.szif.cz/cs/prv2014-1921

Zde uvádíme stručný výtah pravidel, pro potřeby přípravy žádostí konečných žadatelů.  Pravidla mohou být do vyhlášení výzvy ještě ze strany MZe aktualizována.

MAS v rámci SCLLD, které v současné době prochází procesem schvalování, plánuje následující fiche pro PRV.

Programový rámec PRV

Programový rámec PRV

Alokace (podpora)

Z1 Investice do zemědělských podniků

5 337,00

Z2 Investice do nezemědělských činností

5 337,00

Z3 Činnost spolupráce v rámci iniciativy Leader

509,29

Celkem

11 183,29

Žádost o dotaci vygeneruje žadatele z Portálu Farmáře a vyplněnou předloží včetně příloh na MAS v listinné a elektronické podobě v době vyhlášení výzvy.  

Obecná pravidla platná pro všechny fiche

a) Dotaci v rámci PRV lze získat pouze na způsobilé výdaje uvedené v Pravidlech platných v den, ve kterém byla Žádost o dotaci podána;

b) veškeré způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace musí být přiměřené (odpovídají cenám v místě a čase obvyklým) a musí být vynaloženy v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,  

c) způsobilé výdaje, jsou vynaloženy následující formou:

 1. bezhotovostní platbou – žadatel/příjemce dotace je povinen realizovat finanční operace související s financováním výdajů, ze kterých je stanovena dotace, pouze prostřednictvím vlastního bankovního účtu,

 2. hotovostní platbou – maximální výše výdajů, realizovaných v hotovosti v součtu v rámci jednoho projektu může činit 100 000,- Kč.

d) výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je vypočtena na základě dodavatelské faktury nebo jiného účetního dokladu vystaveného dodavatelem nebo na základě vnitřních účetních dokladů žadatele, maximálně však do výše:

 1. sazby dle katalogu stavebních prací a materiálu ÚRS PRAHA a.s. aktuální ve lhůtě pro podání nabídek daného zadávacího či výběrového řízení, anebo k datu vystavení objednávky nebo podpisu smlouvy s dodavatelem, pokud předpokládaná hodnota zakázky nepřesáhne 400 000,- Kč bez DPH, nebo 500 000,- Kč bez DPH v případě žadatele/příjemce dotace, který není veřejným nebo dotovaným zadavatelem podle § 2 odst. 2 a 3 ZVZ. V případě, že některá/é položka/y rozpočtu tento limit překročí, lze takovou položku/y uznat jako způsobilou v celé výši, pokud dojde k plné kompenzaci snížením u jiné/jiných položek rozpočtu. V případě, že se příslušná položka v katalogu stavebních prací nevyskytuje, musí cena odpovídat ceně obvyklé v daném místě a čase.

 2. částky stanovené ve znaleckém posudku

 3. < > (pokud jsou stanoveny)

  Výdaje přesahující výše uvedená omezení nelze zahrnout do způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, deklarovaných v Žádosti o dotaci či Žádosti o platbu, tj. nelze z nich vypočítávat dotace;

e) výdaje, ze kterých je stanovena dotace, vznikly nejdříve ke dni podání Žádosti o dotaci na MAS a byly skutečně uhrazeny nejpozději do data předložení Žádosti o platbu. Za vznik výdaje je považováno datum vystavení objednávky nebo uzavření smlouvy (nevztahuje se na smlouvy o smlouvě budoucí a na smlouvy, jejichž účinnost je podmíněna získáním příslušné dotace).   

f) Nákup nemovitosti, je způsobilý do výše 10 % způsobilých výdajů, za podmínek blíže stanovených v pravidlech.

g) Dotaci nelze poskytnout na:

 1. pořízení použitého movitého majetku (v případě nákupu strojů žadatel/příjemce dotace figuruje v technickém průkazu stroje na prvním místě, případně na místě druhém, pokud je na prvním místě uveden prodejce nového stroje; v případě strojů, které nepodléhají schválení provozu na pozemních komunikacích, a majitel není zapsán v technickém průkazu, rozhoduje rok výroby. Za nepoužitý stroj lze považovat stroj, který byl vyroben nejpozději v kalendářním roce před rokem podání Žádosti o dotaci)
 2. v případě zemědělských investic nákup platebních nároků, zemědělských produkčních práv, nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování (není-li ve specifických podmínkách Pravidel uvedeno jinak)
 3. daň z přidané hodnoty u plátců DPH za předpokladu, že si mohou DPH nárokovat u finančního úřadu
 4. prosté nahrazení investice
 5. kotle na biomasu a bioplynové stanice
 6. závlahové systémy a studny včetně průzkumných vrtů
 7. výdaje do včelařství
 8. zpracování produktů rybolovu a akvakultury a medu
 9. obnova vinic
 10. oplocení vinic a sadů

Fiche Z1 Investice do zemědělských podniků se řídí pravidly k článku 17.1 a) Investice do zemědělských podniků

Oblasti podpory

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.

Oblasti podpory

Kód výdaje

Název způsobilého výdaje

007

Živočišná výroba

008

Rostlinná výroba

009

Peletárny pro zemědělský podnik

Definice žadatele - Zemědělský podnikatel.

Druh a výše dotace, režim podpory

Výše dotace: 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace, + 10 % pro mladé začínající zemědělce, + 10 % LFA

Další podmínky

 1. Produkce peletárny musí být spotřebována v zemědělském podniku (Pro účely posouzení tohoto výdaje se za podnik považují všechny provozovny a zařízení spravované v rámci jednoho IČ.)
 2. O situování v LFA oblastech rozhoduje, zda má žadatel alespoň 75 % celkové výměry pozemků evidovaných v LPIS, situovaných v LFA oblastech. Do výpočtu se zahrnují tyto druhy zemědělské kultury, které má žadatel vedeny v LPIS, dle NV č. 307/2014 Sb., § 3, odst. 1) písm. a), b) a c): orná půda, TTP a trvalá kultura ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci na RO SZIF.
 3. Předmět dotace, který je financován z této Fiche, odpovídá výrobnímu zaměření žadatele (posuzuje se k datu zaregistrování Žádosti o platbu).
 4. Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje nebo do kterých budou umístěny podpořené stroje, technologie nebo vybavení, jsou:
 • vlastnictví,
 • spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem,
 • nájem,
 • pacht,
 • věcné břemeno.

Seznam předkládaných příloh při podání žádosti o dotaci na MAS

 1. Souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí dle závazného vzoru (vydává krajské středisko Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky nebo správa CHKO/NP). Příloha bude požadována pouze v případě, kdy předmětem dotace bude výstavba/rekonstrukce oplocení pastevního areálu nebo chov vodní drůbeže (viz příloha 7 Pravidel) – prostá kopie.

Seznam předkládaných příloh při podání žádosti o platbu

 1. V případě, že žadatel/příjemce dotace je mladý začínající zemědělec – Doklad o dosažení minimální zemědělské kvalifikace – v případě, že žadatel/příjemce dotace doklad již vlastní a dosud nepředložil, nebo jej má v souladu s formulářem Žádosti o dotaci předložit později, maximálně však do 36 měsíců od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace – prostá kopie;
 2. V případě, že předmětem projektu jsou stavební nebo technologické investice realizované v rámci budov s vlivem na zákonné požadavky pro chov zvířat, na které není třeba kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, musí být vystaveno potvrzení místně příslušné krajské veterinární správy, že realizovaný projekt splňuje minimální standardy pro ochranu hospodářských zvířat, nebo že nepodléhá posouzení – prostá kopie dle vzoru uvedeném v příloze 8 Pravidel; D jinak C.
 3. Doklad o prodeji komodity nebo jiný dokument dokládající výrobní zaměření žadatele za rok podání žádosti o platbu či rok předcházející – prostá kopie; D jinak C.

Přílohy předkládané po proplacení

 1. V případě, že žadatel/příjemce dotace je mladý začínající zemědělec – Doklad o dosažení minimální zemědělské kvalifikace – v případě, že jej má v souladu s formulářem Žádosti o dotaci předložit později, maximálně však do 36 měsíců od data podpisu Dohody o poskytnutí dotace – prostá kopie;

Indikátory výstupů - 93701 Počet podpořených zemědělských podniků/příjemců

Indikátory výsledků - 94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů

Fiche Z2 Investice do nezemědělských činností se řídí pravidly k článku 19.1 b) Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností

Oblasti podpory

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) zveřejněna na internetových stránkách https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_-cz_nace-

Definice žadatele

 • podnikatelské subjekty (FO a PO) - mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech (malý podnik zaměstnává méně než 50 zaměstnanců a suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů eur.
 • zemědělci.
 • Druh a výše dotace
 • Podpora (pro oba režimy podpory) je poskytována jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to ve výši:
 • 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky
 • 35 % způsobilých výdajů pro střední podniky
 • 45 % způsobilých výdajů pro malé podniky

Velikost podniku se určuje dle Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 - viz příloha 4 těchto Pravidel.

Režim podpory

 1. Režim blokové výjimky – projekty musí být v souladu s čl. 14 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).
 2. Režim de minimis – projekty musí být v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

Způsobilé výdaje

Dotaci lze poskytnout pouze na investiční výdaje, jak jsou definovány v kapitole 1 Obecných podmínek Pravidel.

 1. stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí)
 2. pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání)
 3. doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně)
 4. nákup nemovitosti
Způsobilé výdaje

Kód výdaje

Název způsobilého výdaje dle

017

Činnosti spadající do sekce C dle CZ NACE

018

Činnosti spadající do sekce F dle CZ NACE

019

Činnosti spadající do sekce G dle CZ NACE

020

Činnosti spadající do sekce I dle CZ NACE

021

Činnosti spadající do sekce J dle CZ NACE

022

Činnosti spadající do sekce M dle CZ NACE

023

Činnosti spadající do sekce N dle CZ NACE

024

Činnosti spadající do sekce P dle CZ NACE

025

Činnosti spadající do sekce R dle CZ NACE

026

Činnosti spadající do sekce S dle CZ NACE

Projekt je zaměřen pouze na vybrané činnosti uvedené v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE):

Klasifikace ekonomických činností

C

Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva

F

Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost

G

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách

I

Ubytování, stravování a pohostinství – pouze ve vazbě na ubytování, nebo pokud žadatel doloží, že v okruhu 10 km od místa realizace se nachází objekt venkovské turistiky s návštěvností min. 2000 osob/rok  

J

Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61

M

Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70

N79

Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby

N81

Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1

N82.1

Administrativní a kancelářské činnosti

N82.3

Pořádání konferencí a hospodářských výstav

N 82.92

Balicí činnosti

P 85.59

Ostatní vzdělávání j. n.),

R 93

Sportovní, zábavní a rekreační činnosti - pouze ve vazbě na ubytování, nebo pokud žadatel doloží, že v okruhu 10 km od místa realizace se nachází objekt venkovské turistiky s návštěvností min. 2000 osob/rok  

S 95

Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

S 96

Poskytování ostatních osobních služeb

V případě uvádění produktů na trh, jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU, případně v kombinaci31 s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). Bude tedy možné podpořit maloobchod se smíšeným zbožím, ve kterém jsou prodávány jak produkty uvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU, tak produkty zde neuvedené.

V případě zpracování produktů, jsou výstupem procesu produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o fungování EU.

Další podmínky

 1. O dotaci nemůže žádat žadatel, který v posledních dvou letech před podáním Žádosti o dotaci na MAS ukončil stejnou nebo podobnou činnost (tj. činnost, která se řadí do stejné třídy a čtyřmístného číselného kódu v Klasifikaci ekonomických činností (CZ-NACE)) v Evropském hospodářském prostoru nebo v době podání Žádosti o dotaci na MAS zahájil konkrétní plány, že takovou činnost v dotyčné oblasti ukončí během dvou let od realizace projektu, který je předmětem dotace.
 2. Dotaci nelze poskytnout na: nákup zemědělských a lesnických strojů (tj. strojů označených kategorií T – traktory zemědělské nebo lesnické), fotovoltaické panely sloužící pouze pro výrobu elektrické energie k dodávkám do veřejné sítě.
 3. Žadatel/příjemce dotace musí dodržet kategorii podniku (malý, střední), kterou deklaroval při podání Žádosti o dotaci na MAS, i ke dni podpisu Dohody, případně může svoji kategorii zmenšit.
 4. Je-li součástí projektu ubytovací zařízení, musí se jednat o zařízení v souladu s § 2 odst. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území včetně navazujících změn vyhlášky, a dále o zařízení s kapacitou nejméně 6 lůžek, maximálně však 40 lůžek. Kapacita 40 lůžek se vztahuje k ubytovacímu zařízení splňujícímu samostatný funkční celek (např. se samostatnou recepcí, sociálním zařízením, oplocením, s vlastním názvem a propagací apod.).
 5. V případě, že se na území obce, ve které je realizován projekt týkající se ubytování, vybírají místní poplatky z cestovního ruchu (poplatek z ubytovací kapacity, rekreační poplatek), se žadatel přihlásí k poplatkové povinnosti u příslušné obce, a to nejpozději k datu předložení Žádosti o platbu; A.
 6. Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, na kterých jsou realizovány stavební výdaje, jsou:
 • vlastnictví,
 • spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem,
 • věcné břemeno.
 • V případě pozemku pod stavbou je přípustný také nájem.
 • Přípustné způsoby uspořádání právních vztahů k nemovitostem, do kterých budou umístěny podpořené stroje, technologie nebo vybavení jsou:
 • vlastnictví,
 • spoluvlastnictví s min. 50% spoluvlastnickým podílem,
 • nájem,
 • výpůjčka,
 • věcné břemeno.

V případě realizace projektu na cizích pozemcích lze nahradit doklad o vlastnictví či nájemní smlouvu písemným souhlasem vlastníků dotčených pozemků s realizací projektu

Další podmínky platné pro režim blokové výjimky

 1. V případě podpory na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny musí být způsobilé výdaje o nejméně 200 % vyšší než účetní hodnota znovu použitého majetku, která je zachycena v uzavřeném účetním/daňovém období předcházejícím zahájení prací; C. Účetní hodnotou se rozumí zůstatková hodnota majetku po účetních odpisech (v případě, že žadatel vede účetnictví/daňových odpisech (v případě, že žadatel vede daňovou evidenci). Znovupoužitý majetek je stávající dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek příjemce dotace, který bude využit v rámci projektu. Patří sem pozemky, budovy, stroje a zařízení, skladovací plochy, resp. ta jejich část, která bude pro projekt využívána. Při stanovení hodnoty znovupoužitého majetku se bere v úvahu, nakolik bude při investici využíván. (např. pro nově zavedené výrobky bude využito cca 30 % plochy skladu. Do výpočtu se tedy zahrne 30 % účetní hodnoty skladovacích prostor).
 2. Podpora musí mít motivační účinek v souladu s článkem 6 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, tj. žadatel nejprve podá žádost a pak teprve zahájí realizaci projektu. Zahájením prací se rozumí zahájení stavebních prací, a dále první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou. Za zahájení prací se nepovažují přípravné práce, jako je získání odpovídajícího povolení stavebního úřadu. Nelze však zahájit práce, které jsou obsahem tohoto povolení. Projektem se pro tento účel nerozumí pouze výdaje, ze kterých je stanovena dotace, ale celý komplex činností realizovaných žadatelem za účelem dosažení cíle projektu – např. představovaný obsahem stavebního povolení.
 3. Vůči žadateli nesmí být vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem. U této podmínky se žadatel (podnik) chápe jako skupina propojených a partnerských podniků dle (platí pouze pro režim 1).
 4. Žadatel/příjemce dotace nesmí být podnikem v obtížích ve smyslu čl. 2 odst. 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (platí pouze pro režim 1).
 5. V případě, že je dotace poskytována na zásadní změnu výrobního postupu, musí být způsobilé výdaje vyšší než součet provedených účetních odpisů (v případě, že žadatel vede účetnictví/daňových odpisů (v případě, že žadatel vede daňovou evidenci) za předcházející tři uzavřená účetní/daňová období z majetku užívaného při činnosti, jež má být modernizována. Majetkem užívaným při činnosti se rozumí movitý i nemovitý majetek, který bude na základě projektu vyřazen a movitý i nemovitý majetek, který bude i nadále pro modernizovanou činnost využíván. Pokud se stávající majetek využívá k modernizované činnosti jen částečně, (např. pouze část plochy výrobní či skladovací haly), zahrnou se odpisy poměrnou částí, tj. podle podílu použité plochy haly, procentuální využití strojů apod.) (platí pouze pro režim 1)).

j) Další podmínky platné pro režim de minimis

1) Celková výše podpory de minimis, kterou členský stát poskytne jednomu podniku, nesmí za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období překročit 200 000 EUR.

Jeden podnik zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden z následujících vztahů:

a. jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo společníkům v jiném subjektu

b. jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu jiného subjektu,

c. jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle smlouvy uzavřené s daným subjektem nebo dle ustanovení v zakladatelské smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu

d. jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného subjektu většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům v daném subjektu.

Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený v písm. a. až d. prostřednictvím jednoho nebo více subjektů, jsou také považovány za jeden podnik. 

Přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS:

 1. V případě, že se projekt týká činností R 93 nebo I 56 dle CZ NACE, doloží žadatel dokument prokazující, že v okruhu 10 km od místa realizace se nachází objekt venkovské turistiky s návštěvností min. 2000 osob/rok.
 2. V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na zásadní změnu výrobního postupu, pak Kartu majetku pro majetek užívaný při činnosti, jež má být modernizována – prostá kopie.
 3. V případě, že je dotace poskytována v režimu blokové výjimky na rozšíření výrobního sortimentu stávající provozovny, pak Kartu majetku znovupoužitého majetku – prostá kopie.

Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody:

 1. V případě, že je podpora poskytována v režimu de minimis, vyplněné Čestné prohlášení k de minimis (viz Příloha 19 Pravidel nebo ke stažení na www.eagri.cz/prv nebo www.szif.cz) – originál.

Obecná část pravidel PRV 2014-2020 v rámci SCLLD platná k první výzvě

Komunikace - Základním komunikačním nástrojem je Portál Farmáře. Prostřednictvím vlastního účtu na Portálu farmáře žadatel podává zejména Žádost o dotaci a Žádost o platbu. Ze strany SZIF jsou žadateli do schránky na Portál Farmáře zasílány informace o průběhu administrace podaných žádostí (Potvrzení o přijetí, Oznámení o zahájení kontroly, atd.).

Způsobilé výdaje jsou realizovány na základě faktur či jiných účetních dokladů:

 • bezhotovostní platbou z účtu žadatele
 • hotovostní platbou v součtu do 100 000 Kč za projekt
 • do výše limitů dle pravidel
 • do výše sazeb stavebních prací a materiálů ÚRS Praha a.s.
 • do částky uvedené ve znaleckém posudku

Způsob účtování

 • Žadatel vede účetnictví v souladu s předpisy ČŘ, nebo
 • Daňovou evidenci podle zákona č. 235/2004, nebo
 • Žadatel uplatňuje výdaje v daňovém přiznání formou paušálních výdajů
 • Je povinen evidovat veškeré doklady týkající se projektu vhodnou formou rozšířenou o požadavky:
 1. příslušný doklad musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví,

 2. předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně písemně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost,

 3. při kontrole poskytne příjemce dotace na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu,

Žadatel vede o veškerých výdajích projektu samostatnou analytickou účetní evidenci,  případně zřídí samostatné středisko (pokud je účetní jednotkou),  nebo samostatnou podrobnou evidenci.

Výdaje nad rámec jsou nezpůsobilé. Vznikly po termínu zregistrování žádosti na SZIF (pokud specifická pravidla nestanoví jinak). Vznik je vystavení objednávky nebo uzavření smlouvy.

Nákup nemovitosti:

 • Stavby včetně pozemku
 • Stavby na vlastním pozemku
 • Pozemku pod vlastní stavbou
 • Spoluvlastnické podíly JEN pokud se žadatel stane VÝHRADNÍM VLASTNÍKEM.
 • Nesmí nakoupit od PO jejímž je členem, členem orgánu PO, akcionářem, společníkem, od FOv přímém příbuzenském vztahu.
 • Stavba bude oceněna znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb. ne starším 6 měsíců před pořízením stavby

Obecné povinnosti

 • Žadatel je povinen hlásit změny, které nastanou od podpisu Dohody po celou dobu udržitelnosti prostřednictvím formuláře hlášení o změnách přes Portál Farmáře
 • Změny musí respektovat podmínky Pravidel
 • Změny nesmí mít vliv na zadávací řízení a podepsanou smlouvu s dodavatelem (podstatnou změnu).
 • SZIF oznámí do 30kalendářních dnů výsledek schvalování změn.

Změny, které musí SZIF nejprve schválit a teprve poté je může žadatel provést

 • Změna žadatel
 • Změna místa realizace
 • Změna dodavatele zakázky (úmrtí, fúze, odstoupení od realizace)

Změna termínu předložení žádosti o platbu musí být oznámena nejpozději v Dohodou stanoveném datu, max. 3 x a pak se posunuje na 24 měsíců od data podpisu Dohody. Změna oznámena do 14 dní = sankce A, po 14 dnech, ale do 24 měs. od podpisu Dohody = sankce B, přesáhne 24 měs. od podpisu dohody = C.

Sankce se udělují z částky po přezkoumání způsobilosti výdajů:

 • A – snížení dotace o 1%
 • B – snížení dotace o 10%
 • C – snížení dotace o 100%, po proplacení se jedná o vymáhání dlužné částky 100%
 • D – uložení nápravného opatření

Změny, které předloží nejpozději v den podání žádosti o proplacení:

 • Změny v technických parametrů stavby, změny ve stavebním povolení nebo jiném opatření stavebního úřadu.
 • Změna sídla či trvalého pobytu žadatele, změna statutárního orgánu
 • Další změny, provedení musí odpovídat údajům v projektu

Změny po předložení žádosti o proplacení:

 • Změna příjemce dotace – ne bez předchozího souhlasu SZIF
 • Změna místa realizace
 • Změny technického řešení projektu apod.
 • Změna úmrtím žadatele – nový nabyvatel musí splnit veškeré podmínky pravidel a žádosti
 • Změna příjemce zánikem právnické osoby – nový nabyvatel musí splnit veškeré podmínky pravidel a žádosti

Zadávání zakázek

 • Povinná publicita viz. příručka pro publicitu PRV 2014 - 2020 - na první stránce  výběrový/zadávacích podmínek (výzvy) použije logo EU, PRV a LEADER. V textu výzvy bude uvedena informace, že zakázka bude financovaná z Programu rozvoje venkov 2014-2020.
 • Veřejný a dotovaný zadavatel postupuje dle zákona o veřejných zakázkách č 137/2006 v platném znění
 • Ostatní zadavatelé jsou povinni dodržovat pravidla a zásady Smlouvy o fungování Evropské unie. Tyto zásady zahrnují volný pohyb zboží, právo usazování, volný pohyb služeb, zákaz diskriminace, rovné zacházení, transparentnost, proporcionalitu a vzájemné uznávání4. Z hlediska naplnění těchto zásad je nezbytné, aby i v případech, kdy žadatel/příjemce dotace postupuje při zadávání zakázek mimo režim zákona (včetně zakázek malého rozsahu realizovaných veřejným či dotovaným zadavatelem), byla stanovena a dodržována určitá pravidla:
 • Zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty.
 • Zadavatel je povinen sečíst předpokládané hodnoty obdobných dodávek, služeb či stavebních prací, které spolu věcně, časově a místně souvisí.
 • Zadavatel může v rámci jednoho projektu provést více výběrových řízení na dodávky/služby/stavební práce. Při výběrových řízeních je však povinen vycházet z částky, která je součtem všech hodnot za předmět zakázky. V opačném případě by se jednalo o nepřípustné dělení zakázky.
 • Pokud předpokládaná hodnota samostatné zakázky na služby, dodávky či stavební práce nepřesáhne 20 000,- Kč (bez DPH), nemusí žadatel/příjemce dotace uskutečňovat výběr z více, ale může zadat zakázku a uzavřít smlouvu nebo vystavit objednávku přímo s jedním dodavatelem, a to do maximální výše 100 000,- Kč bez DPH součtu těchto samostatných zakázek na projekt.
 • Do 400 000,- nebo 500 000,- Kč bez DPH zadavatel typu Bje povinen postupovat transparentně a nediskriminačně.
 • Doloží záznam - tabulku s uvedením alespoň 3 dodavatelů, která srozumitelně poskytne srovnatelný cenový přehled (tzv. cenový marketing) nebo automatický průzkum trhu prostřednictvím Elektronického tržiště. Tabulka bude obsahovat seznam dodavatelů a cen. Údaje v tabulce musí být vždy podloženy písemnou nebo e-mailovou nabídkou dodavatele, nebo vytištěným údajem z internetové nabídky firmy. Tabulka cenového marketingu nebo záznam o průzkumu trhu z Elektronického tržiště je součástí příloh Žádosti o platbu. Nabídkové podklady pro tabulku cenového marketingu je příjemce dotace povinen doložit průkazným způsobem na výzvu pracovníka RO SZIF při kontrole.
 • Pokud předpokládaná hodnota zakázky přesáhne nebo je rovna 400 000,- Kč bez DPH, nebo 500 000,- Kč bez DPH v případě, že je zakázka zadávána žadatelem/příjemcem dotace, který není veřejným nebo dotovaným zadavatelem, je žadatel/příjemce dotace povinen uskutečnit výběrové řízení. Řídí se přitom Příručkou pro zadávání veřejných zakázek, která je pro něj závazná.
 • Zadavatel nesmí vyzvat osobu (FO, PO), která má vztah k žadateli, jako k zadavateli zakázky, tj. nesmí vyzvat osobu blízkou (§ 22, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) nebo osobu, která je personálně (např. dle výpisu z registrů) nebo majetkově propojena s žadatelem dotace.
 • Zadavatel dotovaný a veřejný zadavatel je vždy povinen v rámci realizace schváleného projektu uzavírat smlouvy s dodavateli zboží, práce a služeb v písemné podobě. Ostatní zadavatel, v případě, že hodnota zakázky nepřesáhne výši 400 000,- Kč, resp. 500 000,- Kč (bez DPH) může smlouvu nahradit objednávkou vystavenou zadavatelem, akceptovatelná je i internetová objednávka.
 • Zadavatel je povinen ve Smlouvě s dodavatelem nebo v objednávce dohodnout fakturační podmínky tak, aby fakturované dodávky, služby a stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení do jednotlivých položek výdajů dle Dohody. Zadavatel je povinen zabezpečit, aby dodavatel vyhotovil a příjemci dotace odevzdal účetní/daňové doklady za každou dodávku v potřebném počtu stejnopisů.

Žádost o platbu

 • Žadatel vygeneruje v Portálu farmáře, vyplní a odešle, vygeneruje se mu POTVRZENÍ O PŘIJETÍ, které obsahuje identifikátor dokumentu.Toto potvrzení (včetně všech povinných příloh) musí žadatel doručit na podatelnu SZIF, a to v termínu stanoveném Dohodou. Za podání se počítá den doručení datovou schránkou, poštou nebo osobně na podatelnu SZIF.
 • V případě, že je Žádost o platbu předložena před smluvním termínem, je na ni pohlíženo, jako by byla předložena v termínu uvedeném v Dohodě/Hlášení o změnách, tj. realizace projektu již musí být okamžikem předložení POTVRZENÍ O PŘIJETÍ ukončena a veškeré způsobilé výdaje uhrazeny.
 • V případě kdy SZIF shledal žádost bez nedostatků, vystaví do 14 týdnů od zaregistrování doklad o schválení žádosti. K proplacení dojde do 21 dnů. Při zjištění závad vyzve SZIF žadatele k jejich odstranění do min. 14 kalendářních dnů. Žadatel může požádat o prodloužení termínu.

Publicita